Organizace školní družiny

1. Provozní doba ŠD je od 6:15 do 16:00.

Provoz ŠD probíhá: ráno od 6:15 do 7:45 hodin,  odpoledne do 16:00 hodin. Žáci jsou seznámeni s řádem družiny, poučeni o bezpečné chování v prostorách družiny, v jídelně, šatně, tělocvičně a při činnostech mimo budovu školy.

2. Rozvrh činnosti ŠD.

Prostory družiny se otevírají v 6:15 hodin, žáci přichází do šatny, kde se přezouvají a odkládají venkovní oblečení. Bezpečnost žáků je zajištěna přítomností vychovatelky. V ranní družině jsou činnosti vykonávány v herně, kde probíhají individuálně nebo skupinově. V 7:45 hodin odchází pod dozorem vychovatelky do tříd. Po skončení vyučování žáci 1. a 2. třídy odchází s vychovatelkou na oběd ve skupině do jídelny, která je mimo prostory školy. Škola je v průběhu dne uzamčena, prostor družiny je uzamčen v průběhu celého dne. Návštěvy a rodiče, kteří si vyzvedávají žáky, jsou vpuštěni na zazvonění. Pohyb žáků a předávání do kroužků, odpoledního vyučování a rodičům je organizačně zajištěn. Žáci ostatních tříd přichází do družiny v doprovodu třídních učitelek. Bezpečnost žáků v hernách, na školním hřišti, na vycházkách a v tělocvičně je zajištěna přítomností vychovatelky. Odchody žáků z družiny jsou stanoveny na zadní straně zápisního lístku, aktuální změna je doložena písemnou formou. Telefonické omluvenky nelze z bezpečnostních důvodů akceptovat. V zájmu kvality a nerušeného průběhu činností doporučujeme odchody a vyzvedávání žáků do 13:00 a po 14:30.

3. Zajištění provozu ŠD.

Družina je provozována ve třech místnostech. K relaxačním, sportovním a přírodovědným činnostem žáci přechází do tělocvičny, na školní hřiště, dopravní hřiště do školní zahrady a do okolní přírody.

Činnost 1. oddělení a zajišťuje  vychovatelka Bc. Marta Němcová.

Činnost 2. oddělení a zajišťuje  vychovatelka Nikola Jakušová.